Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Om trosopplæring

jente løper i kirkerom

Gud gir – vi deler

I løpet av året skjer det omlag 30 ganger i Hånes kirke

Noen sover, noen går dit selv… noen gråter iltert, mens andre ser undrende på presten som tre ganger heller vann over hodet… i Faderens… og Sønnens… og Den hellige ånds navn.

Unike og ulike deler vi den samme gaven. Gud gir oss en fullverdig tro – uavhengig av evnen til å forstå eller uttrykke den.

Troen kan utforskes gjennom handling, ord og felleskap. Dette ansvaret deler foreldre, faddere og menigheten. Det er dette som er trosopplæringsreformen hensikt.

Bakgrunn
Fram til siste delen av 1900-tallet var skolen en viktig arena for kirkens dåpsopplæring. Dagens RLE-fag gir elevene kunnskap om kristendom og andre religioner, men ikke opplæring til tro og religiøs praksis.

 

Kirke og ansvar
Alle skal få lære å kjenne den troen de er døpt til. For å ivareta det ansvaret trengs en nasjonal satsning som fornyer og styrker trosopplæringen.
Dette er en av grunnene til at Stortinget i 2003 vedtok en trosopplæringsreform, som alle døpte barn og unge kommer til å merke at de er en del av. I kraft av denne reformen fikk foreldre en lagspiller i kirken, som har i oppgave å utarbeide en systematisk og gjennomarbeidet plan for å nå alle døpte barn fra 0 – 18 år.

 

Foreldre- barnets viktigste trosopplærer
Nyere forskning poengterer at foreldrene har den viktigste rollen som trosformidler for barnet. Hva foreldrene bidrar med av trosopplæring i hjemmet og i samarbeid med kirken, har stor innflytelse på hvordan barnet opplever sitt forhold til kirken og troen. Hånes menighets trosopplæringsarbeid tar dette på alvor, og har som mål å utruste og inspirere foreldre i ulike faser til det viktige trosopplæringsarbeidet som foregår i hjemmet.

 

Hånes menighet

Trosopplæringen i Hånes menighet har eksistert i mange år. Nå jobber vi for å videreutvikle og utvide den, slik at alle de døpte i menigheten har noe fint å glede seg til i regi av kirka hvert år! Dette er en stor prosess, som vi arbeider mye med i forhold til planarbeid. Vi kommer jevnlig til å tilby og å invitere til nye tiltak og arrangementer. Det gleder vi oss veldig til! Trosopplæring er gøy, meningsfylt og lærerikt!!

I 2011 fikk Hånes menighet tildelt midler til å drive trosopplæringsarbeid. Linn Mørland er ansatt i en 50 % stilling som trosopplærer, hvorav 20 % er finansiert av disse midlene. Linn Mørland har i tillegg 50 % stilling som kateket i menigheten og skal sammen med staben og ulønnede medarbeidere jobbe fram Hånes kirkes trosopplæringsplan og iverksette denne.

Innhold
Reformen har til hensikt å tilby årlige breddetiltak for døpte i alderen 0-18år, uansett funksjonsevne.
I disse dager arbeides det med å innføre reformen i alle kirker i landet. Dette skal være et supplement til det arbeidet menighetene allerede driver.
Trosopplæringsarbeidet skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv.

Får ditt barn invitasjon?
Alle døpte og tilhørige (hvor mor eller far er døpt) i Hånes menighet vil bli invitert til de ulike trosopplærings-arrangementene pr brev.  Om dere ikke mottar dette brevet kan det være fordi vi ikke har riktig kontaktinformasjon. Ta da kontakt med oss! Alle barn i den aktuelle aldersgruppen er velkommen til å delta på de ulike tiltakene, uavhengig av dåp eller menighetstilknytning.

 

 

ALLE døpte

 

Jenter og gutter.

 

            De rolige- og de rampete.

 

De som er glad i å synge – og de som absolutt ikke er det.

 

            De sjenerte – og de utadvendte.

 

De som kjenner seg hjemme i kirken – og de som aldri har merket at de hører til en menighet.

 

                        De som har behov for noe tilrettelegging –

                        Og de som har behov for mye.

 

Alle skal få oppleve, lære og erfare, og alle skal kjenne at de hører til.