Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Tone Schalla
Date:8. august 2013

Menighetsrådet

Her er menighetsrådet for Hånes menighet:

Faste representanter:
Rune Mørland – leder
Kristin Wallem Timenes – nestleder
Elin Saltrøe – fellesrådsrepresentant
Oddvar Fredheim
Lillian Helene Bondø Bjørnestad
Trine Voreland
Olav Trømborg – sokneprest

Vararepresentanter:
1.vara Gerd Sigfrid Ytre-Eide
2.vara Lars Bjørgulv Hollerud
3.vara Else Johanne Wallem Aasdal
4.vara Dag Kvarstein

Kontakt-info leder:
Rune Mørland
epost: rune.morland@gmail.com
mobil: 95 77 26 06

Menighetsrådet sekretær:
Daglig leder Tone Schalla
epost: tone.schalla@kristiansand.kommune.no
telefon: 38 19 69 10

Årsmelding for Hånes menighet:
Årsmelding fra Hånes menighet 2013 med regnskapstall
Årsmelding for Hånes menighet 2014
2016 – Årsmelding Hånes menighet

Protokoll fra menighetsrådets møter:
protokoll januar 2014, inklusiv strategihelg
protokoll feb 2014
protokoll mars 2014
protokoll september 2014
protokoll oktober 2014
protokoll november 2014
protokoll desember 2014
protokoll januar 2015
protokoll mars 2015
protokoll april 2015
protokoll oktobermøte 2015
protokoll og strategi januar 2016
protokoll mars 2016
Årsrapport 2015
protokoll april 2016
protokoll mai 2016
protokoll juni 2016
protokoll august 2016
protokoll september 2016
protokoll ekstraordinært møte november 2016
protokoll november 2016
protokoll januar 2017

Menighetsrådets overordnede oppgave
For å velge en vei må man ha et kart og kompass for å kunne navigere på en god måte. Samtidig må man løfte blikket og se seg rundt og lytte til omgivelsene. Menighetsrådet skal sammen med menigheten sette denne kursen og navigere etter den. En menighet med drømmer og vilje, er en menighet i bevegelse. Hånes menighet vil være en slik menighet. Varm og full av liv, glede, undring og kjærlighet.

Hånes menighet vil være relevant for mennesker på Hånes og Lauvåsen. Vår visjon er; Glimt av himmel – Spor på jord og vår misjon er; Mennesket først. Dette, sammen med våre verdier Gøy, Ærlig, Raus og Nærværende, er vårt kart og kompass i arbeidet for at Hånes menighet er relevant – og i bevegelse.

Oppgaver lagt til menighetsrådet
Generelt virksomhetsansvar: Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Spesielle oppgaver nevnt i kirkeloven
Dette gjelder oppgaver som menighetsrådet har av mer forvaltningsmessig art:

 • Bestemme hva kirkeofringene skal gå til
 • Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler (med fellesrådets godkjenning)
 • Medvirke (avgi uttalelse) ved tilsetting av prest, prost og biskop
 • Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling
 • Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr
 • Utleie av kirken
 • Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet
 • Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd
 • Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter (Departementet, Kirkemøtet, bispedømmerådet)

Innenfor disse områdene må menighetsrådet følge bestemmelser og retningslinjer som er gitt i kirkeloven eller med hjemmel i kirkeloven.