Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Wenche Somdal
Date:8. august 2013

Menighetsrådet

Faste representanter:
Kristin Wallem Timenes – leder
Marianne Haugesten Wolles – nestleder
Elin Saltrøe – fellesrådsrepresentant
Christel Øvernes Hafredal
John Olav Glastad Bjørnestad
Lars Bjørgulv Hollerud
Olav Trømborg – sokneprest

Vararepresentanter:
1.vara Kirsten Bjørkhaug Fauske
2.vara Jarle Gundersen
3.vara Øyvind Knoph Hamre

Kontakt-info leder:
Kristin Wallem Timenes
epost: kristin.wallem.timenes@outlook.com
mobil: 95 04 21 17

Menighetsrådet sekretær:
Daglig leder Wenche Somdal
epost: wenche.somdal@kristiansand.kommune.no
telefon: 38 19 69 10

Årsmelding for Hånes menighet

Årsmelding 2019

 

 

Protokoll fra menighetsrådets møter

Protokoll februar 2020

Protokoll mars 2020

Protokoll mai 2020

Årshjul for Hånes menighetsråd, høsten 2020

 

Menighetsrådets overordnede oppgave
For å velge en vei må man ha et kart og kompass for å kunne navigere på en god måte. Samtidig må man løfte blikket og se seg rundt og lytte til omgivelsene. Menighetsrådet skal sammen med menigheten sette denne kursen og navigere etter den. En menighet med drømmer og vilje, er en menighet i bevegelse. Hånes menighet vil være en slik menighet. Varm og full av liv, glede, undring og kjærlighet.

Hånes menighet vil være relevant for mennesker på Hånes og Lauvåsen. Vår visjon er; Glimt av himmel – Spor på jord og vår misjon er; Mennesket først. Dette, sammen med våre verdier Gøy, Ærlig, Raus og Nærværende, er vårt kart og kompass i arbeidet for at Hånes menighet er relevant – og i bevegelse.

Oppgaver lagt til menighetsrådet
Generelt virksomhetsansvar: Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Spesielle oppgaver nevnt i kirkeloven
Dette gjelder oppgaver som menighetsrådet har av mer forvaltningsmessig art:

 • Bestemme hva kirkeofringene skal gå til
 • Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler (med fellesrådets godkjenning)
 • Medvirke (avgi uttalelse) ved tilsetting av prest, prost og biskop
 • Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling
 • Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr
 • Utleie av kirken
 • Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet
 • Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd
 • Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter (Departementet, Kirkemøtet, bispedømmerådet)

Innenfor disse områdene må menighetsrådet følge bestemmelser og retningslinjer som er gitt i kirkeloven eller med hjemmel i kirkeloven.