Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Kandidatene til menighetsrådsvalget

Hånes menighetsråd har i møte den 4.mars 2015 behandlet saken om forbønn for likekjønnede i kirken. Vedtaket fra den gang er som kjent at menighetsrådet åpner for dette. Det sittende menighetsråd har ikke hatt vigsel av likekjønnede på sin saksliste og kommer heller ikke til å ha det før de fratrer. Etter vår kirkes orden er det Kirkemøtet som skal vurdere dette.

Vi registrerer medias interesse for kandidatene syn på dette. Det sittende menighetsråd ønsker å fokusere på de nye kandidaters varierte satsingsområder, ressurser og engasjement for arbeidet i kirken. Kandidatene har ikke av nominasjonskomiteen blitt spurt om deres syn på hverken forbønn eller vigsel for likekjønnede.

Under her følger en presentasjon av kandidatene med deres kvalifikasjoner og satsingsområder, det er dette det sittende menighetsråd ønsker skal ha hovedfokus.

 

Kandidatene ved menighetsrådsvalget i Hånes

Rune Mørland (f. 1973)
Avdelingsleder. Utdannelse og yrkespraksis innen musikk og kristendom, salg og salgsledelse, ledelse, markedsstrategi og kommunikasjon, coaching, merkevarebygging og markedskommunikasjon. Har vært leder av Hånes menighetsråd siden 2010. Styremedlem i Næringsforeningen i Kristiansand, etabl. av Senter for næringslivets samfunnsansvar (UiA). Har vært medlem av giverkomiteen i Hånes menighet. Utøvende musiker, holder kurs innen musikk og prosessledelse. Vil satse på strategi og kommunikasjon, rekruttering av barnefamilier, trosopplæring og musikk/kultur. Ønsker en levende og relevant menighet.

Elin Saltrøe (f. 1951)
Spesialrådgiver. Utdannet jurist. Vært med i Hånesutvalget, Hånes menighetsråd, Kristiansand kirkelige fellesråd, styremedlem og varamedlem i KA (Kirkelig Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon). Opptatt av kirkens organisering, arbeidsgiverspørsmål, folkekirke i nærmiljøet og gudstjenestelivet.

Lars Bjørgulv Hollerud (f. 1955)
Journalist. Formann og nestformann i kristelige skolelag. Vært medlem av Hånesutvalget og Hånes menighetsråd. Synger i kirkekoret. Ønsker at døra til Hånes kirke skal være vid, høy og ha lav terskel, at alle blir sett, ivaretatt og erfarer at nåden er uendelig. Ønsker å bidra til temakvelder og at stadig flere erfarer glede i fellesskap.

Gerd Sigfrid Ytre-Eide (f. 1942)
Pensjonist. Tidligere seniorrådgiver ved NAV Vest-Agder, med utdannelse innen ledelse og organisasjonsutvikling ved HiA. Har blant annet deltatt i prosjektarbeid/implementering av nye reformer. Har fokus på diakoni.

Oddvar Fredheim (f. 1953)
Ufør. Tidligere lærer/rektor. Har erfaring fra menighetsråd, menighetsarbeid og annet frivillig arbeid. Vil bygge videre på strategien som Hånes menighet har lagt. Barn og ungdom, unge familier – ny-rekruttering trengs! Videreføring av det fine gudstjenestearbeidet. Gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt, og det er viktig med rammer som gjør at stadig flere vil føle seg hjemme der.

Kristin Wallem Timenes (f. 1969)
Kommunikasjonssjef. Utdannelse: Bachelor i engelsk/fagoversetterstudier. Erfaring fra: NODE Eyde Women, styremedlem og leder for kommunikasjonsgruppa. Med i gudstjenesteutvalget i Hånes menighet. Opptatt av barne- og ungdomsarbeid, en inkluderende kirke – og sang/musikk.

Lillian Helene Bondø Bjørnestad (f. 1966)
Helsesøster. Utdannelse som helsesøster, og innen psykososialt arbeid blant barn og unge. Plasstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Nestleder, lokal faggruppe Vest-Agder (helsesøster). Ønsker en kirke for alle, vekt på barne- og ungdomsarbeid, diakoni og gudstjenesten.

Else Johanne Wallem Aasdal (f. 1945)
Pensjonist. Tidligere lærer/øvingslærer. Tillitsvalgt ved Hånes skole i flere år. Var med som leder i Hånes barnegospel i ti år. Har vært med i undervisningsutvalget i menigheten. Er opptatt av at søndagens gudstjeneste skal bli «en god vane» for flere av kirkens medlemmer. Kirkens liturgi betyr mye, i tillegg til god musikk og salmesang.

Trine Voreland (f. 1978)
Lærer på Sørlandets hudpleieskole siden 1999. Annen erfaring: Lagleder i HIF håndball J/G 8. Har ikke noen spesielle satsningsområder når det gjelder menighetsarbeidet, men var villig til å stille på listen og være disponibel helst som varamedlem.